skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Uključivanje I Obrazovanje Roma U BiH, 2013-2015 (2013-2015)

Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013-2015 (2013-2015)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Caritas Švicarske i partnerska organizacija Asocijacija za razvoj LEDA su potpisali Memorandum o saradnji na projektu „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013-2015.“ Cilj projekta je uključivanje što više djece romske populacije u osnovno obrazovanje, a radi stvaranja preduslova za poboljšanje životnog standarda. Projektom su obuhvaćene osnovne škole “Hasan Kikić” u Zenici, „Hamdija Kreševljaković“ u općini Kakanj i „Prva osnovna škola“ u općini Zavidovići, a projekat je baziran na modelu organizacije dopunskih časova uz dodatno osoblje u školama – nastavnike razredne nastave, Roma medijatore i socijalne radnike. Rezultati postignuti u periodu 2013-2015 su:  organizacija i realizacija dopunsko-dodatnih časova u tri osnovne škole u Zeničko-dobojskom kantonu, formirana radna grupa za sistematizaciju pozicije Rom medijatora u pedagoške standarde sastavljena od predstavnika: Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Caritasa Švicarske, LEDA-e, škola i romskog udruženja. Uz to, realizovana su tri projekta „malih romskih inicijativa“ – projekti realizovani po principu izbora samih Roma u zajednici, kako slijedi: proširenje javne rasvjete u dionici Rupin Do – Novo Naselje u Zavidovićima; rekonstrukcija 100 m makadamskog puta u naselju Varda, općina Kakanj i sanacija društvene sale u O.Š. „Hasan Kikić“ u Zenici. Projektom su obezbijeđene užine za djecu na svakodnevnoj osnovi, prehrambeno-higijenski paketi za porodice i svakodnevna podrška porodicama u ostvarivanju određenih prava (upis u matične knjige rođenih, porodiljsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, pravna pomoć, privremeni smještaj i dr). Kroz cijelo vrijeme trajanja projekta realizovani su i tematski sastanci za roditelje kao i seminari za projektno osoblje i osoblje u školama. Projekat je podržan od strane Vlade Švicarske, Vlade Lihtenštajna i Fondacije Medicor, a putem Caritasa Švicarske u BiH. Vrijednost projekta: 531 917 KM. Projekat je završen.

Back To Top